Tüzük

MADDE 1
DERNEK ADI: AKİTA IRKLARI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

MADDE 2.
DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin Merkezi İstanbulÙdur.

MADDE 3
DERNEĞİN AMACI: Ülkemizde pek tanınmayan Akita ırklarını,Türkiye'de doğru tanıtmak,cinsin ülkemizdeki sayısını doğru şekilde artırmak,beslenen bu ırktaki köpeklerin sahiplerini aynı çatı altında toplamak,bu cinsler hakkında varsa bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek,bu ırkların en kalitelilerini üretebilmek ve yetiştirmek için araştırma yapmak,bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek,doğru kişiler tarafından sahiplenilmesini sağlamak,üretim çiftliklerine ırk standartları hakkında ve üretim aşamasında bilgi desteği sağlamak,bu ırklara sahip kişilerden gelebilecek;beslenme,sağlık barınma koşulları,eğitim ve sosyalizasyon gibi sorular hakkında yardımcı olmak,bı ırkların yanlış kişiler tarafından sahiplenilmesi,üretilmesi ve yetiştirilmesinin önüne geçmektir

MADDE 4
DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ : Dernek üçüncü maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Akita ırkını Türkiye'de doğru tanıtmak tüm Akita sahiplerini aynı çatı altında birleştirmek 

b)Dernek üyelerinin sahip olduğu Akita ırkı köpekleri  kayıt altına almak ve üretilen köpekleri  kayıt etmek

c) Akita ırkı köpeklerinin üstün meziyetli bir köpek olması sebebiyle toplumu bu köpekler hakkında aydınlatmak ve günlük hayatta kullanılmalarını teşvik edip bilgilendirmek.

d) Akita köpeklerinin ırkının devamı ve bu ırkın bozulmaması için gerekli bilimsel verileri ön planda tutmak ve ırkın sağlıklı gelişimi için her türlü bilimsel çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere öncülük etmek.

e) Derneğimiz bu köpeklerin eşleştirilmesi, bakımları ve beslenmesi ve yine eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını
oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermektir.

f) Akita köpekleri derneğinin amblemi Akita Irklarının iki köpeğinin baş resmi ile Akita Irkları Koruma ve Geliştirme derneği yazısının birarada kompozisyondan oluşur.

g) Üyeleri ve toplumu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir.

h) İhtiyaç görülen alanlarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli, iş akdine dayalı veya diğer şekillerde temin edilen personel çalıştırır ve bunların her türlü giderlerini karşılar.

ı) Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanununun 41. maddesine göre yetkili organlarca alınan karar doğrultusunda sosyal tesisler kurar, işletir, kurulu bir tesisi kiralar ve işletmesini kiraya verebilir, ayrıca yine aynı kanunun 90. maddesine göre lokal açar, kiralar veya işletmesini kiraya verebilir. Lokal, sosyal tesis veya iktisadi işletme için gerek gördüğü hallerde gayri menkul satın alır, kiralar veya işletmesini kiraya verebilir.

i)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

j)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

k)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

l)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m) Amacını gerçekleştirebilmek için yasalara uygun her türlü faaliyeti ilgili mercilerden izin almak suretiyle yapabilir.

n) Dernek gelir ve giderlerinin daha düzenli tutulabilmesi ve takibinin yapılabilmesi için mali müşavir veya muhasebecilere gelir ve giderlerle ilgili işlemlerin takip işleri verilebilir, ücretleri dernekçe ödenebilir. o) Akita Irkaları Koruma ve Geliştirme Derneği Genel kurul kararıyla amaç ve hizmet konularına uygun şubeler açabilir.

MADDE 5
Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

DERNEK YUKARIDA SAYILAN FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

1- Konferans, seminerler düzenler, kurslar açar.

2- Balo, şölen, spor müsabakaları ve turnuvalar düzenler.

3- Tiyatro, sanat gösterileri düzenler. Bu gibi faaliyetler gösteren kişi ve tüzel kişiliklerle işbirliği yapar.

4- Aynı amaçlı dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

5- Mesleki dergi ve mevkute çıkarır ve yayınlar.

6- Akita köpeklerinin safkanlılığını korumak ve geliştirmek için Yurtdışından bilirkişi ve hakemler getirebilir,bunlara ücret ödeyebilir.

7- Yurtdışındaki derneklerle tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda gerekli mercilerden izin almak şartıyla faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir.

8- 2860 Sayılı Yardım Toplama KanunÙ unun amir hükümleri yerine getirilmek şartıyla yardım toplayabilir.

MADDE 6

DERNEĞİN KURUCULARI :

Adı-Soyadı 

 1.Yurdaer Özcan
2. Fatmanur Otmar Özcan
3. Gökhan Ömer Sefi
4. Emine Asuman Bayram
5. Sıla Şadıllıoğlu 
6. Merve Karamete
7. Sedat Örs

MADDE  7

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için TürkiyeÙde yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

MADDE 8

Üyelikten Çıkma Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 9

Üyelikten Çıkarılma Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

6-Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri disiplin kurulu kararı ile yönetim kurulunda oy birliği veya oy çokluğu ile onaylandıktan sonra sona erer. Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyenin üyelik kaydı defterden silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiklerinden dolayı üyelikten çıkartılan üyelerin genel kurula itiraz hakkı vardır.

MADDE 10

ÜYELERİN HAKLARI
:
a) Eşitlik İlkesi : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

b) Oy Hakkı : Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 11 

 ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
:

a) Aidat Verme Borcu : Üyeler yıllık aidat borcunu vermekle yükümlüdürler. Üyeler aidatlarını yıllık ödeyebilecekleri gibi aylık olarak da ödeyebilirler. Aylık aidat miktarı ileriki tarihlerde  dır. Dernekten çıkar veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını vermek zorundadır. Fahri üyeler aidat vermek zorunda değildir. İstekleri halinde aidat verebilirler.

b) Diğer Yükümlülükler : Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 12

 DERNEĞİN ORGANLARI :

Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Disiplin Kurulu Dernek zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 13

 GENEL KURUL :

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Dernek genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı : Genel kurul üç yılda bir Şubat ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı : Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE: 14

Çağrı Usulü :

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE:15

Toplantı :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 16 

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI :

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 18

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 19

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 20

GENEL KURUL KARARLARI : 

Karar Yeter Sayısı : Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Oy Hakkından Yoksunluk : Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki İşlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Kararın İptali : Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde, her halde karar tarihinden itibaren başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

MADDE 21.

YÖNETİM KURULU : Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy açık tasnif usulü ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

a) Yönetim kurulu oluştuktan sonra görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üyeyi belirlemek,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Dernek üyeliği için yapılan müracaatları görüşerek üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Sonucu müracaat sahibine en çok otuz gün içinde yazı ile bildirir. Üyeliğe kabul edilenler arasında yabancı uyruklu kişilerin bulunması halinde durumu on gün içinde Mülki Amirliğe yazı ile bildirmek,

e) Yönetim kurulu uygun görülen zamanlarda, dernek merkezinde toplanır. Toplantıda alınan kararlar karar defterine yazılır.

f) Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

g) Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır,

h) Yönetim kurulu tüzüğün ve kanunların kendisine vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.

e)Dernek üyelerini ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarını belirler

MADDE: 23

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim kurulu üç asil üç yedek oluşur; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 24.

 Disiplin kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. Bu kurul derneğin tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunduğu gözlenen ve belirlenen üyeler ile konular ile ilgili toplantı düzenler. İlgili kişilerden bilgi alır, kınama, dernekten geçici veya sürekli uzaklaştırma, köpek kayıt, çiftleştirme ve üreme gibi işlemlerde kısıtlama veya süreli veya süresiz durdurma cezalarını yönetim kuruluna bildirir.

MADDE 25

ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 26

DERNEĞİN GELİRLERİ : Üye aidatı Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyangolar, eğlence, temsil, konser, spor Yarışmaları ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

a) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans, sinema ve reklam film faaliyetlerinden sağlanan gelirler.

c) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

d) Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden ilgili mercilerin izni ile alınacak yardımlar,

e) İktisadi işletmelerden elde edilen gelirler. h) Köpek kayıt ücretinden elde edilen gelirler.

f) Secere ücretinden elde edilen gelirler.

MADDE 27

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTLÙyi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 28

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri* Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17Ùde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94Ùüncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13Ùte örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14Ùte örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15Ùte örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17Ùde gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19Ùda örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 29

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21Ùde sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 30

Bildirim Yükümlülüğü Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3Ù te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26Ùda sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4Ùte belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23Ùde gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24Ùte belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25Ùte belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. ulanır.

MADDE 31

 ŞUBELER:

Akita Irkları Koruma ve Geliştirme Derneği Genel kurul kararıyla şube açılmasını isteyebilir. Kurucular arasından üç kişi şube kuruluş işlemleri için yetkilendirilerek şube açmalarına izin verilir. Şube açmaya yetkili kılınan kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri tarihi, mesleği, TC kimlik numaralarını içeren kuruluş bildirimi formu ve dernek merkezin onaylı tüzük örneği, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kılındıklarına ait listeyle birlikte Mülki amirliğe verilir.

Şube kuruluşu tamamlandıktan sonra genel merkezden iki ay önce genel kurulunu yapmak zorundadır. Şube Genel kurulunda; Yönetim kurulu : Beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu : Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Oluşturulan Şube Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerini Şube genel kurullarının ve olağanüstü genel kurullarının görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere genel merkezin tüzük maddelerindeki hükümler uygulanır. Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından dernek genel kuruluna katılma, seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Şubeler dernek genel kurullarında şube yönetim kurulu tarafından temsil edilirler.

MADDE 32

 DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ: Dernekler Kanununun borçlanma usulleri kanununa göre derneğimiz yönetim kurulu kararı ile ticari bankalardan, finans kuruluşlarından kredi alabilir. Şirket ve diğer iktisadi kuruluşlardan borç alabilir.

MADDE 33

Derneğin İç Denetimi Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

MADDE 34 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Tüzükte değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Olağan veya Olağanüstü gene kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önerisi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir. Değişiklik ilk toplantıda görüşülecek ise dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin onaylaması ile, ikinci toplantıda görüşülecek ise çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin onaylaması ile değişiklik gerçekleşir. Aksi takdirde tüzük değişikliği reddedilmiş sayılır.

MADDE 35

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3ÙüÙdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Akita Irkları Koruma ve Geliştirme Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 36

Derneğimizin herhangi bir federasyona bağlanması yönetim kurulu kararına tabidir

MADDE 37

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Kanununda hüküm bulunmayan hallerde ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.